• Besplatna dostava za porudžbine preko 15.000,00 RSD
  • Sigurna kupovina 30 dana za povraćaj novca
  • Brza isporuka od 2 do 4 radna dana

Saobraznost i reklamacija

Poštovani kupci
Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koja proističu iz Zakona o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik RS 62/2014), a u pogledu odredbi koje se tiču saobraznosti robe. Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu ukoliko se Potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje navedenim u ovoj izjavi. Kupljeni proizvod ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu I funkcionisanju odgovara onome sto je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje sa obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe (Član 50)

Saobraznost

Trgovac je pravno ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun. Prodavac je trgovac sa kojim je Potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili komercijalnoj delatnosti. Roba je fizički pokretna stvar, tj. proizvod ljudskog rada koji je proizveden da bude razmenjen ili sa ciljem da se za njega dobije odgovarajuća protivvrednost.
Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
1) je postojala u trenutku prelaska rizika na Potrošača, bez obzira da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao.
2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača.
3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Rokovi-trajanje saobraznosti na robu koja je predmet ove izjave.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrosaca (Član 53 zakona o zaštiti Potrošača,prodaja komisione robe) sem za potrošni materijal.Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2.godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom odredjene nesaobraznosti. Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač (shodno članu 16 Zakona).
Potrošač ne moze da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna (Član 52).

Obaveze potrošača

-Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost I fizičku neoštećenost,jer se naknadne reklamacije toga tipa nece uvažiti.
-Da se striktno pridržava uputstva za upotrebu I održavanje robe I odredbi ove izjave.
-Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove I strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
-Da se pre prve upotrebe upozna sa uslovima ove Ugovorne izjave.
-Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu ili kupon. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni I propisno overeni.
-U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slucaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.

Odgovornosti za saobraznost i saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog
-Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
-Mehaničkog hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe (Član 49 prelazak rizika na Potrošača).
-Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda.
-Korišćenja Software-a drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
-Preteranim radnim opterećenjem.
-Uticajajem vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
-Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se uoptrebom troše.
-Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važećem cenovniku servisnih usluga.

Reklamacija i postupak rešavanja reklamacije

1) Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je da pri predaji robe Prodavcu na servis uz neispravan artikal priloži dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, po mogućstvu neoštećenu ambalažu, original ili kopiju ovog Ugovora o prodaji i fiskalni račun ili slip, kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenog servisera. Potrošač reklamaciju može prijaviti pisanim putem na jednu od naših zvaničnih email adresa navedenih na ovom web sajtu ili lično na našoj adresi.

2) Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju, ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, a od dana podnošenja reklamacije. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od navedena tri dana.

3) U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:
- dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije).
- dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

4) Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon isteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije. Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija od strane potrošača. Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili da elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Gubitak prava potrošača

Nastaje ukoliko se utvrdi:
-Zloupotreba ili pogrešna primena, uključujući ali ne ograničavajući se na korišćenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputstvima o održavanju i korišćenju od strane proizvođača.
-Da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
-Ukoliko se utvrdi da se Potrošač nije pridržavao obaveza iz poglavlja Obaveze Potrošača.
-Ukoliko je utvrđeno fizičko ili mehaničko oštećenje od strane Potrošača.

Kupac prijemom ovog Ugovora ili kupovinom robe i usluge preko ovog web sajta potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza o funkcionalnosti robe, o uslovima postprodajnih usluga i dužini trajanja saobraznosti, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao I o uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Potrošača po osnovu saobraznosti.

Kompletno obaveštenje o pravima i obavezama Potrošača, kao I obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti na ovom websajtu.

Sve dodatne informacije Kupac može dobiti kontaktirajući nas. Kontakt podatke kupac može pronađi na kontakt stranici na ovom web sajtu.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe, potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju Potrošač snosi troškove slanja i primanja robe, kao i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu ili kontaktom sa nama, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Veoma rado i koliko je u našoj moći, izaći ćemo u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php. Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se pored ostalog:
- u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja.
- za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac.
- na neposredne pregovore između potrošača i trgovca.
- na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku.
- u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača. Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.